ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް – އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ (ޖަނަވަރީ 18، 2019 – ހުކުރު) މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އޮންނަގޮތަށް ވަނީ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް – އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ (ޖަނަވަރީ 18، 2019 – ހުކުރު) މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އޮންނަގޮތަށް ވަނީ…އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 9 (ހުޅުދޫ ސައުތު ވިންގް ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ނުވަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 5، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…


އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލަކީ ދޮންވެލި ތުނޑި ހެދުންބާ؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހެދުންކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ، އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދުމަށްފަހު…


އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް – އަދިވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ؟

އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އުއްމީދު ކުރާ އަދި އައްޑޫގެ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނާރެހަކީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު،…


ކޮލަމް

އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް

މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް