އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 10 (ކެޑަވާހެރަ ބީޗް އެންޑް ސްޕާ)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ދިހަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު ޑިސެމްބަރ 28، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 9 (ހުޅުދޫ ސައުތު ވިންގް ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ނުވަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 5، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…


އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލަކީ ދޮންވެލި ތުނޑި ހެދުންބާ؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހެދުންކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ، އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދުމަށްފަހު…


އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް – އަދިވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ؟

އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އުއްމީދު ކުރާ އަދި އައްޑޫގެ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނާރެހަކީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު،…


“ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު – ރައްޔިތުންގެ ސަރަޙައްދު!

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި މީހުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކިޔަމުން އަންނަނީ “ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” މިހެންނެވެ. މިސަރަހައްދުގެ އަތިރިމައްޗަކީ…


ކޮލަމް

އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް

މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް