“ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު – ރައްޔިތުންގެ ސަރަޙައްދު!

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި މީހުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކިޔަމުން އަންނަނީ “ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” މިހެންނެވެ. މިސަރަހައްދުގެ އަތިރިމައްޗަކީ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

“ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު – ރައްޔިތުންގެ ސަރަޙައްދު!

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި މީހުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކިޔަމުން އަންނަނީ “ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” މިހެންނެވެ. މިސަރަހައްދުގެ އަތިރިމައްޗަކީ…
އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް

މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ…


އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 8 (މީދޫ ކަޅިބިތެފައްނަ ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ އަށްވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 4، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…


ކޮލަމް

އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް

މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް