ހަތެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއިން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ޔަގީން ؟؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް އެޅިފަ އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަރާތްތައް އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހަތެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއިން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ޔަގީން ؟؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް އެޅިފަ އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަރާތްތައް އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި…


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް – އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ (ޖަނަވަރީ 18، 2019 – ހުކުރު) މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އޮންނަގޮތަށް ވަނީ…އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 9 (ހުޅުދޫ ސައުތު ވިންގް ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ނުވަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 5، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…


އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލަކީ ދޮންވެލި ތުނޑި ހެދުންބާ؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހެދުންކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ، އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދުމަށްފަހު…


ކޮލަމް

ހަތެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއިން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ޔަގީން ؟؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް އެޅިފަ އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަރާތްތައް އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް