ފުޓުބޯޅައިގެ ޝައުގު އައްޑޫ ސިޓީއިން ފަނޑުވަނީބާ؟

އައްޑޫ ސިޓީއަކީ މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯޅައިގެ ރަސްކަން ކުރި މީހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު ފުޓުބޯޅާއިގެ ޝައުގު އައްޑޫ ސިޓީއިން ފަނޑުވަމުން އެބަދެއެވެ. ފުޓު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


މީދޫގެ އަމިއްލަފަރާތަކުން ޓެންޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުންވަޅުލާއިރު، ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ލިބިދިނުމައްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމަށް، ޓެންޓެއް މީދޫގެ ޒުވާން ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަހްނިސާއު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހަދިޔާއާ ރަމްޒީގޮތުން…އަގު

މަޝްހޫރު ވާހަކަދެއްކުންތެރިއަކު ސެމިނާރެއް ހުޅުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޤުރީރުކުރަން ހުއްޓިހުރެ 20 ޑޮލަރުގެ ނޫޓެއް އޭނާގެ ޖީބުން ނަގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މީހުންނަށް ދައްކައިލިއެވެ. “މި 20 ޑޮލަރުގެ…ކޮލަމް