އެޑްމިންގެ ލިޔުންތައް

ޖަރުމަނާއި ތުރުކީންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

ޖަރުމަނުވިލާތާއި ތުރުކީންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ބާއްވަން ބިޑް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ދެ ގައުމުންވެސް ޔޫރޯ ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކުރިކަން ޔަގީންވެފައިވާ އިރު، ޖަރުމަނުން ބިޑް…ސައުދީ ޝާހީ ގަނޑުވަރު ކައިރީގައި އެރުވި ޑްރޯނެއް ބަޑި ޖަހާ ވައްޓާލައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ގަނޑުވަރު ކައިރީގައި އެރުވި ޑްރޯނަކަށް ބަޑި ޖަހާ ވައްޓާލައިފިއެވެ.   އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުލެން ބޭނުން ކުރާ އެ ޑްރޯނަށް ބަޑި…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މިސްރާބު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެކި ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން އަންނައިރު ވިޔަފާރިތައް ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް މުހިއްމު އަހަރެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް…


މާދަރީބަސް

މި ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފީމެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ރަސްމީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް…


ބަލާނެ މީހަކު ނެތް ބަލި މީހުން

ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ބާއްވާ ބައެއް ބަލި މީހުން ބަލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ނުވަތަ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫނުކުރެވިގެން އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ދޭތެރެދޭތެރެ އިން…