ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީގެ ލިޔުންތައް


އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް

މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައްޑޫ އަތޮޅު އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ…


މީދޫގެ އަމިއްލަފަރާތަކުން ޓެންޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުންވަޅުލާއިރު، ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ލިބިދިނުމައްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމަށް، ޓެންޓެއް މީދޫގެ ޒުވާން ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަހްނިސާއު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހަދިޔާއާ ރަމްޒީގޮތުން…


މުރަކަ ބަގީޗާގެ ގެއްލިފައިވާ ރީތިވިހާ ކުލަތައް ފެންނަ ގޮތް ސައެންސްވެރިން ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކީ ކޯރަލް ގާޑަން ނުވަތަ މުރަކަ ބަގީޗާ އާއި އެބަގީޗާގައި އުޅޭ ރީތި ކުލަކުލައިގެ މަސްމަހާމެއްސެވެ. މިފަދަ ކޮރަލް ގާޑަން…