އަޙްމަދު ނާސިޙުގެ ލިޔުންތައް

ކޮވެލި ކޮލަމް: އަގު

މަޝްހޫރު ވާހަކަދެއްކުންތެރިއަކު ސެމިނާރެއް ހުޅުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޤުރީރުކުރަން ހުއްޓިހުރެ 20 ޑޮލަރުގެ ނޫޓެއް އޭނާގެ ޖީބުން ނަގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މީހުންނަށް ދައްކައިލިއެވެ. “މި 20 ޑޮލަރުގެ…


ގުޑްގަވަރނަންސް އަކީ ހެޔޮވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރަނގަޅުވެރިކަމެވެ.

ސަރުކާރެއް ހިނގާގޮތް ރަނގަޅު ވުމަކީ އެ ސަރުކާރަކުން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެއީ ސަރުކާރުން އެކިދާއިރާތަކަށް ގިނަ ހޭދަތަކެއް ކުރުމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަނގަޅު…


އިނގިރޭސީން އިންޑިއާގައި ގެންގުޅުނު ފައިސާފޮތި

އިނގިރޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގައި މަރުކަޒުތަކެއް ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރީ އީސްޓް އިންޑިއާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސަތާރަވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. މި މަރުކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެ ވަރަށް…


ކޮވެލި ކޮލަމް: ކަލާއެވެ.

ހިތާ އެންމެ ކައިރީ، އަދި އެންމެ ޚާއްޞައީ ކަލާއެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިހުރުމުގެ، އަދި މަރުވުމުގެ އިޙްސާސް އަކީ ކަލާއެވެ. އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ހަނަފަސް ސަހަރާއަށް ފުރަތަމަ ވެހުނު…