ޒުހައިރުގެ ލިޔުންތައް

ހަތެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއިން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ޔަގީން ؟؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް އެޅިފަ އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަރާތްތައް އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި…


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް – އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ (ޖަނަވަރީ 18، 2019 – ހުކުރު) މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އޮންނަގޮތަށް ވަނީ…އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 9 (ހުޅުދޫ ސައުތު ވިންގް ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ނުވަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 5، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…


އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލަކީ ދޮންވެލި ތުނޑި ހެދުންބާ؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހެދުންކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ، އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދުމަށްފަހު…


އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް – އަދިވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ؟

އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އުއްމީދު ކުރާ އަދި އައްޑޫގެ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނާރެހަކީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު،…


“ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު – ރައްޔިތުންގެ ސަރަޙައްދު!

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި މީހުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކިޔަމުން އަންނަނީ “ފޭދޫ ރަށިކެޑަ ވަޑާ” މިހެންނެވެ. މިސަރަހައްދުގެ އަތިރިމައްޗަކީ…އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 8 (މީދޫ ކަޅިބިތެފައްނަ ގެސްޓްހައުސް)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ އަށްވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު އޮކްޓޫބަރ 4، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…