ލައިފްސްޓައިލް

ދަރިން ރުޅިގަދަ ނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރަކަށް އައިސް މައިންބަފައިން ކުރިމަތީ ދަރިން ރުޅިގަދަވެ، އެރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާކަމީ ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކެވެ. ދަރިންގެ އަޚުލާގަށް ބަދަލު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް