ސިޔާސީ

އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އިބޫ އަށް ލިބުނީ އައްޑޫ އިން!

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅުތަކުން، ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ އިންނެވެ. މުޅިއައްޑޫގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އިބޫ ކުރިހޯއްދަވާފައިވާ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް