ވިޔަފާރި

އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 10 (ކެޑަވާހެރަ ބީޗް އެންޑް ސްޕާ)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ދިހަވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު ޑިސެމްބަރ 28، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް