ވިޔަފާރި

އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 2 (ރުއްޖެހިހެރަ – ކުނިކޮށިސަރަހައްދު)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ދެވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. މިސިލްސިލާ ލިޔުންތަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި 8000…


އައްޑޫ ސިޓީގައި 8000 އެނދު އުފައްދާނެ ތަޞައްވަރު 1

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާރު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އައްޑޫގެ އިޤްތިސާދީ ތަރައްކީއަށް ކޮށްދެއްވަން ވަޢުދު ވެފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ…ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން ޗައިނާ އެމްބަސީއާ އެކު ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން…މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގިނަ ޝަރަފުތައް ދުބާއީއަށް

މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އާއި އެ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ދުބާއީއިން ރޭ ގެންގޮސްފިއެވެ. ރޭ ޔޫއޭއީގެ ރަސް އަލް ޚައިމާގައި…