ރިޕޯޓް

އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 4 (ރުއްޖެހިހެރަ އަދި އަބޫހެރަ)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ހަތަރުވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. އަޅުގަނޑު ސެޕްޓެމްބަރ 30، 2018 ވަނަދުވަހު ލިޔުނު ލިޔުމުގައި…އައްޑޫ ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ތަޞައްވަރު 2 (ރުއްޖެހިހެރަ – ކުނިކޮށިސަރަހައްދު)

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ލިޔުމުގެ ދެވަނަ ތަޞައްވަރެވެ. މިސިލްސިލާ ލިޔުންތަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި 8000…


އައްޑޫ ސިޓީގައި 8000 އެނދު އުފައްދާނެ ތަޞައްވަރު 1

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާރު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އައްޑޫގެ އިޤްތިސާދީ ތަރައްކީއަށް ކޮށްދެއްވަން ވަޢުދު ވެފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ…


އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އިބޫ އަށް ލިބުނީ އައްޑޫ އިން!

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅުތަކުން، ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ އިންނެވެ. މުޅިއައްޑޫގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އިބޫ ކުރިހޯއްދަވާފައިވާ…